Home มุงด่วน กฏหมายใหม่! เร่ขายไข่ มั่วซั่ว อาจโดนปรับได้!

กฏหมายใหม่! เร่ขายไข่ มั่วซั่ว อาจโดนปรับได้!

75
ขายไข่ต้องมีใบอนุญาต

หลายท่านคงไม่ทราบว่าการขายไข่ต้องมีใบอนุญาตขายไข่ตามกฎหมาย ทั้งนี้โดยเหตุที่ไข่ถือเป็นซากสัตว์ตามกฏหมายที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคและแพร่ขยายต่อไปได้

ดังนั้นเพื่อประโยขน์ในการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่ออื่นๆ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.2558 ได้กำหนดบทบัญญัติไว้ในมาตรา 24

ให้ผู้ค้าขายไข่ต้องมีใบอนุญาต และกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ค้าขายไข่ที่ไม่มีใบอนุญาตไว้ในมาตรา 66 จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

สำหรับการขอทำใบอนุญาตฯติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง โดยเสียค่าคำขอฯ 100 บาท ใบอนุญาตทำการค้าฯ 200 บาท(ภายในจังหวัด) และ 1,000 บาท(สำหรับค้าทั่วราชอาณาจักร) ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี

[มาตรา 4 แห่ง พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558  “ซากสัตว์” หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว สิ่งใดๆที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว

และให้หมายความรวมถึงอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์สำเร็จรูปที่ทำจากซากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด]

 

[มาตรา 24 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ ผู้ใดทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาต จากนายทะเบียน

(1) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว

(2) นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์

(3) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (1) หรือ (2) (4) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด]

[มาตรา 66 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดตามมาตรา 24 วรรคสอง หรือมาตรา 25 วรรคสอง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ]

 

ขอบคุณข้อมูล : สาระน่ารู้.com