Home ชาวพิจิตรฮือฮา! พระอาทิตย์ทรงกรด ระหว่างตัดต้นตะเคียนอายุกว่า 300 ปี นาน 3 ชั่วโมงที่โค่นล้ม gal-7793342-20190605015719-6a1a966

gal-7793342-20190605015719-6a1a966

พิธีตัดต้นตะเคียน 300 ปี

แนะนำ